ORDRE 17/2018, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'R+D i innovació empresarial. [2018/9883]

Modificació de bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'R+D i innovació empresarial

L'Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, va establir les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) en matèria d'R+D i innovació empresarial.

Des de la seua entrada en vigor, les diferents convocatòries que han tingut lloc han permés identificar algunes millores que podrien redundar en una major eficàcia de les ajudes previstes.

En primer lloc, s'ha elevat, dins dels límits que la normativa permet, la intensitat de les subvencions buscant un major incentiu per al desenvolupament de projectes R+D i innovació. D'altra banda, en els programes que exigeixen disposar a les empreses beneficiàries d'un nombre mínim de persones emprades per compte d'altri, s'ha ajustat a la baixa aquest número en consideració a la realitat de moltes microempreses de la Comunitat Valenciana, en les quals una part significativa dels seus recursos humans s'han de vincular amb l'empresa com a personal autònom a causa de la seua participació en el capital social o en l'administració de l'empresa.

Així mateix, s'ha obert el suport en les iniciatives relacionades amb l'anomenada indústria 4.0, als sectors del transport de mercaderies i logística, per l'elevada participació de les empreses d'aquests sectors en aquest tipus d'activitats.

Finalment, s'han realitzat algunes precisions en els programes d'ajudes amb la intenció de facilitar el desenvolupament dels projectes.

En tot cas, els programes d'ajudes continuen sent complementaris amb les iniciatives de suport a l'R+D+I empresarial de l'Administració General de l'Estat i de la Unió Europea. D'igual forma, tots els programes d'ajudes continuaran promovent i facilitant el desenvolupament de les mesures empresarials en matèria d'R+D+I previstes en l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent per a la Investigació i Innovació de la Comunitat Valenciana (RIS3-CV).

La concessió de les ajudes s'acollirà a l'article 25 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L 187, 26.06.2014) per a les actuacions de Projectes d'R+D de Pime (PIDI-CV) i de Projectes d'R+D en Cooperació (PIDCOP-CV), i a l'article 22 del mateix Reglament per a l'actuació de Projectes de Creació d'Empreses de Base Tecnològica (CREATEC-CV). La concessió de les ajudes de l'actuació de Projectes d'Innovació de Pime (INNOVA ?CV), de la de Projectes de Preparació de Propostes per a Convocatòries H2020 (HORITZÓ-CV), de la de Projectes de Certificació d'R+D+I (CERTIFICA-CV), i de l'actuació de Projectes de Digitalització de Pime (DIGITALITZA-CV), s'acollirà a Reglament (UE) núm. 1.407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DO L 352, 24.12.2013).


Amb tot allò exposat en els paràgrafs anteriors, es posa de manifest el compliment dels principis de bona regulació, tant del de necessitat i eficàcia, com del de proporcionalitat i seguretat jurídica, en contindre la present disposició la regulació necessària per a la consecució dels objectius prèviament esmentats. Així mateix, s'ha acomplert el principi de transparència mitjançant la tramitació de la consulta pública, i del tràmit d'audiència i informació pública, prevists en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Finalment, respecte al principi d'eficiència, la nova regulació contemplada no suposa un augment de les càrregues administratives.

Per tot això, en el marc de les competències que amb caràcter exclusiu es reconeixen a la Generalitat en l'article 49.1.7a de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i de conformitat amb el que es disposa en l'esmentat article 165.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, en relació amb l'article 8 del Decret 7/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual determina les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat, i les competències atribuïdes pel Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i per l'article 2 del Reglament d'organització i funcionament de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), aprovat per Decret 4/2013, de 4 de gener, del Consell, havent emès informe l'Advocacia General de la Generalitat i la Intervenció Delegada, previs els tràmits d'audiència pertinents, i conforme el Consell Jurídic Consultiu,

ORDENE


Article únic. Modificació de l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'R+D i innovació empresarial


S'afig l'article 1.bis i es modifiquen els articles 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 44, 45, 49, 51, 52, 55, 56, 57 i 58 de l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'R+D i innovació empresarial, que quedaran redactats com s'indica en cadascun dels apartats de l'annex.

 

» Publication Date: 25/10/2018

» Source:

« Go to Technological WatchThis project has received funding from the Bio-Based Industries Joint Undertaking under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement Nº 745828